AFM doet nader onderzoek naar naleving SFDR en Taxonomie door beheerders

9 september 2022

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) gaat komend najaar onderzoeken hoe het ervoor staat met de naleving van een aantal Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)-vereisten door beheerders van beleggingsfondsen. De AFM gaat onder meer kijken of beheerders naar aanleiding van eerder AFM-onderzoek de SFDR-classificatie van (duurzame) fondsen hebben aangescherpt. Ook een aantal SFDR-vereisten en de naleving van de aan de SFDR-gelieerde Taxonomie Verordening worden onderzocht.

Classificatie duurzame fondsen

De AFM onderzoekt of beheerders de SFDR-classificatie van fondsen hebben aangescherpt. Uit het eerdere SFDR-onderzoek in 2021 bleek dat vragen gesteld konden worden inzake de juistheid van de SFDR-classificatie van fondsen als artikel 8 of 9 product. In een aantal gevallen leken fondsen onterecht te zijn aangemerkt als fonds met duurzame kenmerken of fonds met een duurzame doelstelling. Naar aanleiding van deze bevinding is aan beheerders gevraagd om nogmaals kritisch te kijken naar de classificatie van hun fondsen en deze waar nodig aan te passen.

Overige vereisten

Ook kijkt de AFM in hoeverre beheerders op hun website informatie beschikbaar hebben gesteld over de gedragslijnen met betrekking tot duurzaamheid en de integratie van duurzaamheid in hun beloningsbeleid.

Taxonomie Verordening

De AFM voert het onderzoek uit op basis van de informatie die beschikbaar is op de website van beheerders, en zal waar nodig aanvullende informatie opvragen. De bevindingen zullen daarna generiek, en waar nodig individueel, worden teruggekoppeld aan de markt.

Uitstel aangekondigd onderzoek

Naar aanleiding van de bevindingen van het eerdere SFDR-onderzoek in 2021 kondigde de AFM aan dit jaar een vervolgonderzoek te doen, met hierin aandacht voor de naleving van de technische standaarden. Nu de implementatie van deze technische standaarden is uitgesteld tot 1 januari 2023 is dit onderzoek ook uitgesteld tot 2023.

Source: AFM
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer