Pensioenfonds TDV onderzoekt gebruik fiduciair manager

8 juli 2021

Pensioenfonds TDV publiceert in haar jaarverslag 2020: “De VC ziet dat het fonds op het gebied van beleggingen veel activiteiten in eigen beheer uitvoert, mede ingegeven door de gedegen kennis en ervaringen op het gebied van beleggingen binnen het pensioenbureau. Steeds verdergaande eisen van de toezichthouders op het gebied van transparantie en inrichting van het beleggingsproces, maakt dat het fonds besloten heeft om te gaan kijken of het huidige beleggingsmodel anders ingericht moet worden om beter en efficiënter aan de gestelde eisen te voldoen. De VC vindt het een zeer goede zaak dat het fonds onderzoekt of haar beleggingsmodel nog wel aan alle eisen voldoet en bereid is om te onderzoeken of het gebruik van bijvoorbeeld een fiduciair manager tot een betere opzet kan leiden. De VC is benieuwd naar de uitkomst van de discussie.

De VC stelt vast dat op het gebied van duurzaam beleggen er nog weinig ontwikkeling zichtbaar is binnen het fonds. De beschrijving van het Maatschappelijk Verantwoord Beleggen in het jaarlijkse Nota beleggingsbeleid, laat weinig ontwikkeling zien. De VC is van oordeel dat het bestuur meer aandacht zou moeten besteden aan het ontwikkelen van een duurzaam beleid en beveelt verdere stappen te nemen om te komen tot een verdere verdieping van een dergelijk beleid. De VC geeft in overweging dat een fiduciaire partij daarbij een rol zou kunnen gaan spelen.

Reactie bestuur

Het bestuur heeft kennisgenomen van het verslag van de Visitatiecommissie en dankt de Visitatiecommissie voor haar inspanningen en aanbevelingen. Het bestuur heeft de aanbevelingen in de bestuursvergadering van 17 juni 2021 besproken en neemt deze ter harte om daar haar voordeel mee te doen.

Alle aanbevelingen worden op een actielijst gezet. De actielijst wordt regelmatig door het bestuur en het VO besproken.

Het bestuur onderzoekt momenteel of het huidige beleggingsmodel beter ingericht kan worden. Naar verwachting zal dit onderzoek na de zomer afgerond zijn en kan het bestuur tegen die tijd hierover beslissen zodat, indien besloten wordt om het beleggingsmodel te veranderen, dit nog in 2021 geïmplementeerd kan worden. De mogelijke verandering zal aangegrepen worden om het MVB verder te ontwikkelen. Dit was ook één van de redenen voor het bestuur om een onderzoek naar de inrichting van het beleggingsmodel uit te voeren.”

TDV

TDV is een OPF met eind Q1 2021 een belegd vermogen van € 650 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 949 actieve bijdragers en 2.609 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2021 een rendement van 0%.

Eind Q1 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 109.4% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 121.5% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door non external.

Source: Pensioenfonds TDV
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer