Pensioenfonds TNO stapt uit niet-traditionele fossiele brandstoffen

23 mei 2022

Pensioenfonds TNO publiceert op haar website:

IMVB-convenant

Stichting Pensioenfonds TNO is één van de 80 Nederlandse pensioenfondsen die zich hebben aangesloten bij het brede spoor van het IMVB-convenant pensioenfondsen (“convenant”). Van ondertekenaars wordt verwacht dat zij zich committeren aan het OESO-richtsnoer. Deze richtsnoer bevat richtlijnen voor de interpretatie van a) de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en b) de UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs).

Het uiteindelijke doel is om te streven naar (maatschappelijke) langetermijnwaardecreatie voor onze deelnemers. Dit doen wij middels een due diligence onderzoek en met de hulp van extern adviseur Sustainalytics. Zij brengen voor ons de daadwerkelijke en potentieel negatieve gevolgen van onze beleggingen op samenleving en milieu in kaart. Vervolgens dient het pensioenfonds actie te ondernemen teneinde deze negatieve gevolgen te voorkomen, te mitigeren en/of te laten) remediëren.

Teerzanden, schalie-energie en arctic drilling

Begin 2021 heeft Sustainalytics een eerste impact assessment voor ons uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten heeft het bestuur in september 2021 besloten afscheid te nemen van aandelen en obligaties uitgegeven door ondernemingen die meer dan 5% van hun omzet genereren met de productie van steenkolen. Toen is ook besloten om niet meer te beleggen in ondernemingen die directe betrokkenheid hebben bij controversiële wapens.

In de afgelopen maanden heeft het bestuur van het pensioenfonds een vervolgstap genomen in het kader van het IMVB-convenant. Er is onderzoek gedaan naar de impact van niet-traditionele fossiele brandstoffen op maatschappij en milieu. Het blijkt dat teerzanden, schalie-energie en arctic drilling vele malen schadelijker zijn voor maatschappij en milieu dan de traditionele fossiele brandstoffen. Op grond van die uitkomst heeft het pensioenfonds besloten om in discretionaire mandaten af te zien van de belegging in die bedrijven die meer dan 5% van hun omzet genereren met deze energiebronnen. Wereldwijd gaat het dan om enkele honderden ondernemingen.

Actie ondernemen op het gebeid van niet-traditionele fossiele brandstoffen sluit bovendien aan bij de klimaatovertuiging van het pensioenfonds dat de afbouw van fossiele brandstoffen noodzakelijk is teneinde een bijdrage te kunnen leveren aan de energietransitie.

Rapportage

Op kwartaalbasis publiceert het pensioenfonds op de website over het aantal bedrijven en landen (staatsobligaties) waarin het niet wil beleggen, voorzien van de criteria van uitsluiting.

Vanaf heden zullen de niet-traditionele fossiele brandstofondernemingen aan deze lijst worden toegevoegd.

TNO

TNO is een OPF met eind Q4 2021 een belegd vermogen van € 4.409 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 4.717 actieve bijdragers en 5.435 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2021 een rendement van 3%.

Eind Q4 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 114.8% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 120.3% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is BlackRock en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Source: Pensioenfonds TNO
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer