Premie ABP 2022 wijzigt niet

3 december 2021

De pensioenpremie die ABP-deelnemers en werkgevers betalen blijft gelijk in 2022. De premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen blijft stabiel op 25,9%. De financiële positie van het fonds laat niet toe dat de pensioenen van de deelnemers verhoogd worden in 2022. Het bestuur van ABP heeft dit besloten. Omdat de stemmen staakten, adviseerde het verantwoordingsorgaan negatief.

De hoogte van de premie in 2022

Het premie- en indexatiebesluit voor 2022 is genomen om de premie zo stabiel mogelijk te houden in aanloop naar de overgangsfase naar een nieuw pensioencontract. Sociale partners in de Pensioenkamer hebben ABP daar eerder dit jaar om verzocht. Dit kan en het leidt tot een gelijkblijvende premie voor 2022. De premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen blijft 25,9% en is daarmee gelijk aan het niveau in 2021. De premies worden door werkgevers en werknemers samen betaald (70% resp. 30%). De premie van 2022 valt daarmee lager uit dan de prognose die ABP in juli gaf. Dat komt deels door een verzoek van sociale partners tot fasering van de premie om deze stabiel te houden. Zo wordt de geplande premieverhoging voor 2022 gecompenseerd in 2023 wanneer de VPL-premie (Vut, Prepensioen en Levensloop) vervalt. Ook hebben de uitkomsten van het grondslagenonderzoek daar aan bijgedragen. Deze uitkomsten (bijv. sterftekansen) leiden tot een daling van de premie.

Geen verhoging pensioen in 2022

ABP kan de pensioenen van werkende en gepensioneerde deelnemers in 2022 niet mee laten groeien met de prijsontwikkeling. De prijzen stegen met 2,4% in de periode september 2020 – september 2021. De beleidsdekkingsgraad van het fonds ligt met 100,3% (31 oktober 2021) onder de 110% die nodig is om de pensioenen geleidelijk te mogen verhogen. De kans op een pensioenverlaging in 2022 is nihil; de actuele dekkingsgraad op 31 december a.s. zal naar verwachting ruim boven de benodigde ondergrens liggen. ABP blijft van mening dat er in de komende periode geen onnodige verlaging van pensioenen plaats moet vinden tot de invoering van het nieuwe contract.

Advies Verantwoordingsorgaan over premie en indexatie 2022

Het Verantwoordingsorgaan van ABP adviseerde negatief over het premie- en indexatiebesluit. De stemmen staakten: 20 leden adviseerden positief, 20 leden adviseerden negatief en 6 leden onthielden zich. Bij het staken van stemmen is het advies van het VO negatief, zo zegt het reglement. Als argumentatie om negatief te adviseren zijn door meerdere leden van het Verantwoordingsorgaan (deels) verschillende overwegingen gegeven. Andere leden van het Verantwoordingsorgaan hebben aangegeven de argumenten van het bestuur te kunnen volgen en alles afwegend te komen tot een positief advies.

ABP

ABP is een BPFv met eind Q2 2021 een belegd vermogen van € 522.812 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 1.178.215 actieve bijdragers en 943.318 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2021 een rendement van 4%.

Eind Q2 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 94.6% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 126.5% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is APG en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door APG.

Source: ABP
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer