Status update evaluatie uitvoeringsmodel Pensioenfonds NIBC

23 april 2020

NIBC publiceert op haar website:

“In september 2019 is de Pensioencommissie (die bestaat uit een delegatie van het Pensioenfonds NIBC, de werkgever, de Ondernemingsraad en de Vereniging van Gepensioneerden) onder begeleiding van Montae & Partners gestart met een onderzoek naar het best passende uitvoeringsmodel voor de Pensioenregeling van NIBC. Het onderzoek gaat over het uitvoeringsmodel en niet over de pensioenregeling zelf. We hebben je eerder over dit traject geïnformeerd met een nieuwsbericht op 11 september 2019 en een update op 16 december 2019. Inmiddels hebben we weer een aantal stappen gezet waarover we je in deze update informeren.

Het evaluatietraject is opgesplitst in twee fasen:

  • Onderzoeksfase: antwoord vinden op de vraag wat het best passende uitvoeringsmodel is voor de Pensioenregeling van NIBC en besluitvorming voorbereiden.
  • Uitvoeringsfase: het besluit uitvoeren

Uit de eerste analyse van de Pensioencommissie zijn twee uitvoeringsmodellen naar voren gekomen die een toekomstbestendig alternatief voor de middellange termijn zouden kunnen vormen. Dit zijn een Algemeen Pensioenfonds (APF) en een (vrijwillig) Bedrijfstak Pensioenfonds (BPF). Vervolgens heeft de Pensioencommissie in het eerste kwartaal van 2020 verschillende aanbieders van deze alternatieve uitvoeringsmodellen onderzocht. Op basis van verschillende criteria is de Pensioencommissie tot de conclusie gekomen dat een Algemeen Pensioenfonds het best passende alternatief is. Hierbij zijn zowel kwalitatieve criteria (o.a. invloed, governance en exit voorwaarden) als kwantitatieve criteria (o.a. de mate waarin de huidige pensioenregeling kan worden voortgezet, verwacht pensioenresultaat, premiehoogte en risicohouding ten aanzien van de beleggingen) aan bod gekomen. We hebben verschillende partijen om uitgebreide informatie gevraagd, en deze geanalyseerd en hebben vervolgens verkennende gesprekken met een tweetal partijen gevoerd. Op basis hiervan hebben we vastgesteld dat beide partijen een toekomstbestendige uitvoeringsvorm bieden en een overstap financieel haalbaar lijkt te zijn.

We gaan nu de selectiefase in waarbij beide partijen de financiële consequenties voor de deelnemers gaan doorrekenen en een aanbod zullen gaan doen. Vervolgens zal de Pensioencommissie nader onderzoeken wat de consequenties zijn voor de verschillende groepen deelnemers. Het doel is nog steeds om toekomst (nieuwe opbouw van pensioenaanspraken) en verleden (opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenrechten van pensioengerechtigden) bij elkaar te houden in de te kiezen oplossingsrichting.

In de selectiefase zullen we inzicht krijgen in zaken zoals de inkoopsom, het verwacht netto pensioenresultaat, het beleggingsbeleid, het transitieproces en proces voor overheveling van de beleggingen. We zullen o.a. site visits organiseren, referentiegesprekken voeren en een due diligence proces uitvoeren. Aan het eind van deze selectiefase zal een advies voor een van de twee partijen worden uitgebracht aan de werkgever en aan het bestuur van Pensioenfonds NIBC.

We verwachten voor de zomer een principebesluit te kunnen laten nemen. Voordat het principebesluit omgezet kan worden in een definitief besluit is er nog een behoorlijk formeel traject te gaan. Er zijn verschillende goedkeuringen nodig, o.a van de Ondernemingsraad, maar ook van het Verantwoordingsorgaan en de Vergadering van Belanghebbenden van Pensioenfonds NIBC. Tevens zal De Nederlandsche Bank een verklaring van geen bezwaar moeten afgeven. Pas als hiermee het besluit tot een nieuw uitvoeringsmodel definitief genomen is, kan overgegaan worden tot de uitvoeringsfase.

Fondsprofiel NIBC:

NIBC is een OPF met eind Q4 2019 een belegd vermogen van € 391 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2018 568 actieve bijdragers en 266 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2019 een rendement van -4%. Eind Q4 2019 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 99.7% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 112.8% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is NN en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer