Toekomst van pensioenfonds Aon

9 april 2021

Het Aon pensioenfonds is een gesloten fonds. De omvang van het fonds is zodanig dat naar de mening van het bestuur voortzetting op termijn niet toekomstbestendig is. Medio 2020 hebben het bestuur van het pensioenfonds, de directie van Aon Groep Nederland en de ondernemingsraad een eerste verkennend gesprek gevoerd over de toekomst van het fonds en afspraken gemaakt over de aanpak van dit traject.

Hoe ziet het traject eruit?

Het traject kent 3 hoofdfases:

 • De selectie van het type uitvoerder – dit lichten we hieronder toe
 • De selectie van de uitvoerder – welke partij gaat straks de uitvoering doen?
 • De implementatie – de overdracht van alle verplichtingen en beleggingen aan de geselecteerde uitvoerder.

Waar staan we en hoe zijn we hier gekomen?

Het keuzeproces van het type uitvoerder is doorlopen. Tijdens deze fase zijn 4 uitvoeringsvarianten bekeken:

 • Het voortzetten van het fonds
 • Uitvoering door een A(lgemeen) P(ensioen) F(onds). Een APF is een fonds waarin de regelingen van verschillende werkgevers zijn ondergebracht. Bij een APF is er de keuze om regelingen samen te voegen (een multi client kring) of apart te houden (een single client kring). Voor een separate kring is voldoende omvang vereist. Het Aon Pensioenfonds heeft voldoende omvang om de zelfstandigheid te behouden. De schaalgrootte is een belangrijk voordeel van een APF. Zowel in termen van uitvoering als bestuur.
 • Aansluiting zoeken bij een B(edrijfstak) P(ensioen) F(onds). Een BPF voert één regeling uit voor verschillende werkgevers die meestal in dezelfde sector werkzaam zijn. Een aantal BPF-en heeft zich ook opengesteld voor de uitvoering van regelingen van werkgevers die in andere sectoren werkzaam zijn. Bij een BPF zitten alle aangesloten partijen in één kring, waardoor er geen sprake meer is van zelfstandigheid van het Aon Pensioenfonds en heb je geen afgescheiden vermogen en eigen regeling meer.
 • Onderbrenging bij een verzekeraar. Als je de regeling bij een verzekeraar onderbrengt, koop je met de beschikbare middelen (de beleggingen van het fonds) een gegarandeerde pensioenuitkering in. De hoogte van de gegarandeerde uitkering en de toekomstige verhoging van deze uitkering is afhankelijk van de hoogte van de beleggingen en de rentestand. De rentestand is een hele belangrijke factor bij het bepalen van de prijs van het in te kopen pensioen op het moment van overdracht.

Om tot de keuze te komen, hebben werkgever, fondsbestuur en de ondernemingsraad aan de hand van vooraf overeengekomen criteria een voorkeur bepaald. Hierbij hebben de verschillende partijen de criteria zelfstandig van een eigen weging voorzien. Bij alle partijen was op basis van deze criteria het APF de beste optie. In het laatste overleg met de betrokken partijen is afgesproken deze optie nader te onderzoeken. Wel is hierbij afgesproken dat onderbrenging bij een verzekeraar als alternatief getoetst wordt als de omstandigheden daartoe aanleiding geven.

De visie van het bestuur

Het bestuur ziet het APF als goed uitvoeringsalternatief omdat in die situatie de pensioentoezegging volledig nagekomen wordt. Met andere woorden:

 • de pensioenregeling hoeft niet gewijzigd te worden,
 • het vermogen blijft juridisch afgescheiden van het vermogen van de andere kringen bij het APF,
 • er is geen sprake van een herverdelingsvraagstuk, (is de waarde na overgang voor een ieder hetzelfde?) en
 • er is sprake van onderbrenging bij een professionele uitvoerder met een professioneel bestuur, waarbij via het belanghebbendenorgaan advies- en instemmingsrechten bestaan.

Hoe nu verder?

De eerste stappen zijn gezet, maar er moet nog veel gebeuren. Naast een definitieve selectie van de uitvoerder moet het besluitvomingsproces zorgvuldig doorlopen worden. Hierbij horen, voordat het formele traject met DNB opgestart wordt, een overlegtraject van de werkgever met de OR en een adviesprocedure met het Verantwoordingsorgaan van het fonds. Parallel hieraan moet met de toekomstige uitvoerder gewerkt worden aan een zorgvuldige overdracht. Gedurende dit proces houden betrokken partijen pro-actief rekening met de verdere uitwerking van het Pensioenakkoord.

Op basis hiervan houden wij rekening met een doorlooptijd van één tot anderhalf jaar waarbij de besluitvorming dit najaar en een overdracht in de tweede helft van 2022 zal plaatsvinden.

Via de nieuwspagina op de site van het fonds en, bij belangrijke stappen schriftelijk, houden wij de deelnemers op de hoogte van de voortgang van dit traject.

Aon Groep Nederland

Aon Groep Nederland is een OPF met eind Q4 2020 een belegd vermogen van € 894 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 650 actieve bijdragers en 1.078 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2020 een rendement van 5%.

Eind Q4 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 113.2% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 114.0% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is AEGON AM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door RiskCo.

Source: Pensioenfonds AON
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van instituionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer