ABN AMRO Pensioenfonds: Bank en bonden kiezen voor solidaire pensioenregeling

18 januari 2024

Vooruitlopend op de cao-onderhandelingen die 29 januari beginnen, hebben de bank en de bonden afgesproken dat collega’s vanaf 1 januari 2027 pensioen opbouwen via een solidaire premieregeling. Gezien de tijdslijnen zijn de bank en de bonden op verzoek van het ABN AMRO Pensioenfonds dit nu overeengekomen, voordat de gesprekken over cao zijn gestart.

Waarom een nieuwe pensioenregeling?

Er geldt een nieuwe wet toekomst pensioenen per 1 juli 2023. De bank en de bonden moeten voor uiterlijk 1 januari 2025 een nieuwe pensioenregeling afspreken. Vervolgens heeft het ABN AMRO Pensioenfonds twee jaar de tijd om de nieuwe pensioenregeling in te voeren.

Bank en bonden zijn wettelijk verplicht om een transitieplan op te stellen waarin alle afspraken over de nieuwe pensioenregeling en de overgang daarnaartoe worden vastgelegd. In het transitieplan worden alle afspraken uitvoerig gemotiveerd voorzien van berekeningen en vele details. In de cao wordt de nieuwe pensioenregeling vastgelegd. Gesprekken hierover starten in januari. We spreken dan over de verdere invulling van de solidaire premieregeling, waaronder het nabestaandenpensioen, hoe om te gaan met de al opgebouwde pensioenen en compensatie mochten collega’s er op achteruit gaan.

Wat blijft hetzelfde?

Het uitgangspunt van de nieuwe wet blijft dat werkgevers en werknemers gezamenlijk pensioen opbouwen. En dat we financiële risico’s met elkaar delen. Werkgevers en werknemers leggen premie in, pensioenuitvoerders beleggen dat geld en keren de pensioenuitkeringen uit.

Hoe werkt het nu?

Op dit moment heeft de bank een uitkeringsregeling, waarin een pensioenuitkering wordt toegezegd. Dit is dus een bepaalde mate van garantie, waardoor pensioenfondsen nu flinke buffers moeten aanhouden. Op dit moment heeft de bank een goede pensioenregeling voor onze collega’s. Met een solidaire premieregeling verwachten bank en bonden deze goede regeling voort te kunnen zetten binnen het nieuwe pensioenstelsel.

Wat gaat er veranderen?

Vanaf 1 januari 2027 gaat iedereen pensioen opbouwen via een solidaire premieregeling. Dit betekent dat collega’s een aandeel krijgen in een collectief belegd pensioenkapitaal (pensioenpot). De pensioenpremie komt grotendeels in ieders pensioenspot terecht en is voor alle leeftijden procentueel gelijk. Deze solidaire premieregeling lijkt veel op de huidige pensioenregeling, behalve dat pensioenfondsen minder grote buffers hoeven aan te houden. Daardoor kunnen ze de pensioenen sneller verhogen als het economisch meezit. Maar de pensioenen kunnen ook lager worden als het economisch tegenzit. Een slimme solidariteitsreserve zorgt ervoor dat de kans dat pensioenen gekort worden, zeer klein is.

ABN AMRO Bank

ABN AMRO Bank is een OPF met eind Q3 2023 een belegd vermogen van € 24.042 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2022 19.397 actieve bijdragers en 29.491 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2023 een rendement van -5%.

Eind Q3 2023 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 133.0% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 120.6% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door non external.

Source: ABN AMRO Pensioenfonds
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer