ABP belegt in Nederlandse staatslening voor klimaatbestendigheid

24 oktober 2023

ABP heeft € 438 miljoen geïnvesteerd in de tweede ‘groene’ Nederlandse staatsobligatie. De overheid gebruikt de opbrengst van de obligatie onder andere om Nederland beter te weren tegen de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme regenval en het stijgen van de zeespiegel.

De opbrengst van de nieuwe staatsobligatie draagt onder andere bij aan de financiering van het Delta Programma. Doel van dat programma is Nederland beter te wapenen tegen de impact van klimaatverandering. Dat Nederland als laaggelegen rivierdelta kwetsbaar is, bleek onder andere toen in 2021 overstromingen het zuiden van Limburg teisterden.

Voorbeelden van projecten die kunnen worden gefinancierd zijn versterking van waterkeringen en dijken, betere beheersing van het grondwaterpeil en het verbeteren van de waterkwaliteit. De opbrengst kan ook worden aangewend voor projecten op het gebied van hernieuwbare energie, efficiënt gebruik van energie en schoon transport. Nederland onderschrijft de afspraken die in het Klimaatakkoord van Parijs zijn gemaakt om de opwarming van de aarde te beperken.

Investeren in milieu en klimaat

Bij obligaties kopen beleggers een ‘schuldbewijs’ van de uitgever, in dit geval de Nederlandse staat. Over de lening wordt rente vergoed. Wat de obligatie ‘groen’ maakt, is dat de opbrengst wordt gebruikt voor investeringen op het gebied van milieu en klimaat. Op die manier gaan financieel rendement en milieu- en maatschappelijk rendement hand in hand. Groene obligaties worden uitgegeven door bedrijven, (inter)nationale instanties en overheden. ABP stelt aan beleggingen in groene obligaties dezelfde eisen wat betreft risico en rendement als voor alle andere beleggingen.

Aansluiten bij Europese regels

Nederland was in 2019 wereldwijd het eerste land met een AAA-status (de hoogste beoordeling van kredietwaardigheid) dat een groene obligatie uitgaf. ABP heeft ook in die obligatie belegd. Voor de uitgifte van de nieuwe obligatie sluit de Staat nog meer aan bij de strikte Europese regels voor ‘groene’ beleggingen. Onze vermogensbeheerder APG heeft voorafgaand aan de uitgifte kenbaar gemaakt aan welke voorwaarden de obligatie in onze ogen moet voldoen.

We hebben een voortrekkersrol

ABP is wereldwijd een grote belegger in groene (en sociale) obligaties. Eind 2022 had het pensioenfonds bijna € 18 miljard belegd in obligaties voor de financiering van groene en/of sociale projecten. Als grote belegger in deze obligaties neemt ABP een voortrekkersrol bij het verder ontwikkelen van deze markt.

ABP

ABP is een BPFv met eind Q2 2023 een belegd vermogen van € 473.813 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2022 1.232.782 actieve bijdragers en 997.317 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2023 een rendement van 1%.

Eind Q2 2023 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 116.0% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 128.7% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is APG en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door APG.

Source: ABP
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer