ABP klimaatbeleid: voetafdruk verlagen en investeren in klimaattransitie

19 december 2022

ABP heeft de ambitie om haar CO2-voetafdruk in de hele wereldwijde beleggingsportefeuille met 50% te verlagen in 2030 ten opzichte van 2019. Verder gaat het pensioenfonds €30 miljard investeren in de klimaattransitie. Dit zijn de voornaamste maatregelen uit het nieuwe klimaatbeleid van het pensioenfonds. Het klimaatbeleid vloeit voort uit het streven van ABP naar een klimaatneutrale beleggingsportefeuille in 2050 en uit de afspraken die zijn gemaakt binnen het commitment van de financiële sector aan het Nederlandse klimaatakkoord.

Dominique Dijkhuis, bestuurder beleggingsbeleid ABP: “We willen al onze deelnemers nu en in de toekomst een goed pensioen bieden in een leefbare wereld. De beleggingen van ABP hebben invloed op de wereld en onze maatschappij. Omgekeerd hebben wereldwijde transities zoals het veranderend klimaat en klimaatwetgeving invloed op de beleggingen van ABP. Als langetermijnbelegger moeten wij daarop anticiperen door alleen te beleggen in activiteiten die ook op lange termijn passen in een duurzame economie. We willen actief bijdragen aan de energietransitie, zien kansen en zijn ervan overtuigd dat die bijdragen aan goede rendementen voor onze deelnemers. Zo schrijven we in op tenders om windmolens te bouwen op de Noordzee. In ons klimaatbeleid gaat het erom hoe we ons inzetten om onze positieve invloed op de wereld te vergroten en de negatieve impact te verkleinen”

CO2-voetafdruk beleggingsportefeuille in 2030 50% lager dan in 2019

Om de klimaatdoelen te bereiken, moeten ondernemingen hun uitstoot terugdringen. ABP stelt als wereldwijd belegger de ambitie om de CO2-voetafdruk van de gehele beleggingsportefeuille te verlagen met 50% in 2030 ten opzichte van 2019, als tussenstap naar ‘netto nul uitstoot’ in 2050. Dat is in lijn met wat er volgens recente IPCC-rapporten nodig is om de opwarming te beperken tot 1,5 graad Celsius. Dit gaat om absolute uitstoot en omvat zowel de uitstoot door eigen activiteiten en inkoop van energie (scope 1 en 2) van bedrijven waarin ABP belegt, als de uitstoot door gebruik van hun producten (scope 3). Deze ambitie geldt voor alle beleggingscategorieën, niet alleen de aandelenportefeuille. ABP wil niet dat de uitstoot pas vlak voor 2030 wordt teruggebracht, maar dat deze lineair daalt. Hoewel nu nog niet alles meetbaar is, wil het fonds dat niet in de weg van haar ambitie laten staan. ABP heeft al een CO2voetafdruk van een groot deel van de portefeuille en gaat verder werken aan de meetbaarheid van de overige investeringen. ABP spreekt bewust van een ‘ambitie’ omdat het fonds wil dat de verlaging van de CO2-voetafdruk logisch voortvloeit uit de duurzame beleggingskeuzes die het fonds maakt en niet een doel op zich is. ABP’s beleid gaat daarmee niet slechts over de CO2-reductie in haar eigen portefeuille, maar over haar bijdragen aan de reële reductie in de echte wereldwijde economie.

Klimaatverandering tegengaan: adaptatie en mitigatie

Investeringen in duurzame energie zijn een belangrijk onderdeel van ABP’s bijdragen aan de klimaattransitie. ABP heeft voor 2030 de doelstelling €30 miljard te investeren in de klimaattransitie. Hiervan zal €10 miljard bestaan uit investeringen die worden gedaan met de uitdrukkelijke bedoeling om een positieve en meetbare impact op de wereld te hebben. We noemen dit ook wel ‘impactinvesteringen’. Om goed bij te dragen aan de energietransitie zijn naast investeringen in duurzame energiebronnen zoals zon en wind, ook investeringen nodig in slimme netwerken, verduurzamingsmogelijkheden in isolatie, (groene) waterstof, schone mobiliteit en energieopslag. Dit zijn allemaal investeringen in mitigatie: het zoveel mogelijk voorkomen van klimaatverandering. Daarnaast zijn ook investeringen nodig in adaptatie: het weerbaar maken van sociale en fysieke structuren voor een veranderend klimaat. Ook die investeringen vallen binnen het doel van ABP. Samen noemen we dit investeringen in de klimaattransitie.

Scherpere keuzes voor het insluiten van beleggingen

Tegelijk zijn er bedrijven met activiteit waaraan klimaatschade onlosmakelijk verbonden is, en het behalen van de doelen van Parijs serieus belemmeren. Vorig jaar besloot ABP daarom haar beleggingen in Persbericht ABP klimaatbeleid: voetafdruk verlagen en investeren in klimaattransitie producenten van fossiele brandstoffen te verkopen. ABP is volop bezig met de afbouw maar zal verder kritischer gaan kijken waar het fonds in wil beleggen. Daarom gaat ABP bedrijven langs een meetlat leggen aan de hand van de volgende vragen:
1.Is schade aan het klimaat onlosmakelijk verbonden aan een activiteit of sector?
2. Is er een realistisch scenario voor verduurzaming?
3. Is de sector of activiteit belangrijk voor de energietransitie of voor het oplossen van andere maatschappelijke problemen? Of is het op andere manieren onmisbaar of onvervangbaar?

ABP werkt op het moment met deze meetlat aan het aanscherpen van haar insluitingsbeleid voor de gehele wereldwijde beleggingsportefeuille.

Engagement met grootverbruikers van energie en bedrijven met grote klimaatimpact

We willen de ondernemingen waarin we beleggen stimuleren om de klimaattransitie te maken. Daarom gaan we dialogen voeren met grootverbruikers van energie en ondernemingen met een grote impact zoals de nutssector, transportsector, ijzer-, staal, cement en chemische industrie en de financiële sector. We verwachten dat de ondernemingen op regelmatige basis laten zien dat ze de benodigde maatregelen nemen om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Dat betekent onder meer rapporteren over uitstoot (scope 1,2 en 3) en korte-, middellange- en langetermijndoelen stellen voor CO2-reductie in lijn met het Parijs-akkoord. En ook dat ze investeringen doen waarmee ze daadwerkelijk die doelen gaan behalen. We zullen onze eisen aan bedrijven steeds verder aanscherpen. Ondernemingen die niet aan die eisen voldoen, zijn niet meer investeerbaar voor ABP.

Samen bouwen aan duurzaam en verantwoord beleggingsbeleid

Dit klimaatbeleid is een stap in een continu voortgaand proces. Deze maatregelen volgen op aanscherpingen eind vorig jaar: ABP stopt met beleggen in producenten van fossiele brandstoffen en daarop volgde begin dit jaar logischerwijs ook: ABP scherpt klimaatstembeleid aan. Onlangs vernieuwde ABP haar beleggingsovertuigingen die de basis vormen onder het hele beleggingsbeleid. ABP zal haar duurzaam en verantwoord beleggingsbeleid in de komende periode op veel terreinen verder aanscherpen en uitwerken. Zo volgen onder meer aanscherpingen van het insluitingsbeleid met de eisen die we stellen aan bedrijven en een aangescherpte engagementstrategie, maar ook nieuw beleid op het terrein van natuur en biodiversiteit. Dat doen we op basis van de wensen van onze deelnemers, input van stakeholders, wetenschappelijk onderzoek en de afspraken waar we ons aan gecommitteerd hebben.

ABP

ABP is een BPFv met eind Q3 2022 een belegd vermogen van € 459.632 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2021 1.203.358 actieve bijdragers en 974.772 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2022 een rendement van -5%.

Eind Q3 2022 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 116.4% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 129.0% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is APG en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door APG.

Source: ABP
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer