Achmea publiceert jaarcijfers 2022:  Operationeel resultaat € 174 miljoen

9 maart 2023

• Bruto premievolume met 5,3% gestegen naar € 21 miljard; groei in de segmenten Zorg, Schade & Inkomen en Internationaal
• Beleggingsopbrengsten € 453 miljoen lager door ontwikkeling financiële markten met daling operationeel resultaat tot gevolg. Onderliggend ontwikkelen de resultaten zich goed
• Combined ratio Schade & Inkomen verbeterd naar 93,0% (2021: 93,9%) ondanks stormschade februari van € 100 miljoen na herverzekering
• Beperkt verlies basiszorgverzekeringen; operationeel resultaat Zorg € 121 miljoen
• Solvabiliteitspositie met 209% onverminderd sterk
• Overname ABN AMRO PPI versterkt positie in de pensioenmarkt
• Achmea Investment Management (IM) wereldwijd nummer 1 in duurzaam stemgedrag op aandeelhoudersvergaderingen

Bianca Tetteroo, voorzitter Raad van Bestuur Achmea: goede voortgang in moeilijk jaar

“We hebben een bewogen jaar achter de rug dat werd overschaduwd door de oorlog in Oekraïne. Het zorgt bovenal voor onnoemelijk menselijk leed. Mede door de oorlog was 2022 ook op andere vlakken een uitzonderlijk jaar met stijgende energieprijzen, ongekende inflatie, rentestijgingen en dalende aandelenkoersen. Dit had impact op ons operationeel resultaat dat daalde naar € 174 miljoen. Onderliggend realiseren we onze strategische doelen. De bruto premie-inkomsten stegen ruim 5%, de kostenstijging bleef met 2% beperkt en onze solvabiliteitspositie is met 209% onverminderd sterk. Ons Zorgbedrijf presteerde solide en Schade & Inkomen realiseerde een sterk verzekeringstechnisch resultaat. De combined ratio verbeterde naar 93,0%.

Naar de toekomst toe is de gestegen rente gunstig. Op korte termijn niet. Het leidde in combinatie met de ontwikkeling op de financiële markten tot een beleggingsresultaat dat € 453 miljoen achterbleef bij 2021. Dit drukte vooral op het resultaat van de segmenten Pensioen & Leven en Schade & Inkomen. Ook de ruim € 100 miljoen (na herverzekering) waarmee we onze klanten hielpen hun stormschade te herstellen was voor het operationeel resultaat ongunstig.

Marktposities verstevigd

Het bruto premievolume nam in 2022 toe als gevolg van groei in de segmenten Zorg, Schade & Inkomen en Internationaal. Zo liet Interpolis samen met partner Rabobank een mooie groei zien in de zakelijke markt. Bij onze Internationale activiteiten stegen de premies met 15% sterk.

We versterkten onze marktposities met een aantal gerichte overnames. Zo spelen we met de aankoop van de ABN AMRO PPI in op kansen onder het nieuwe pensioenstelsel. Daarnaast namen we voor € 900 miljoen aan hypotheekportefeuilles over. De autonome hypotheekproductie van Achmea Bank verdrievoudigde naar meer dan € 2 miljard. Daartegenover staat dat de rentemarges en de oversluitvergoedingen bij Achmea Bank onder druk stonden door de gestegen rente. De rentestijging had tevens tot gevolg dat het beheerd vermogen bij Achmea IM daalde naar € 166 miljard. Desondanks liet de omzet van Achmea IM een verdere stijging zien. Dit gold ook voor de omzet van Achmea Pensioenservices en Syntrus Achmea Real Estate & Finance (Syntrus Achmea). Het beheerd vermogen in vastgoed en hypotheken van Syntrus Achmea steeg licht naar € 41 miljard.

Optimaal gebruik maken van digitalisering

De kostenstijging over 2022 was beperkt. Dat is mede te danken aan investeringen in efficiency en digitalisering. Naast groei is digitalisering een belangrijke strategische bouwsteen. Als een van de grootste directe verzekeraars van Europa hebben we met miljoenen klanten rechtstreeks contact. We hebben goede stappen gezet in het verder uitbouwen van de contactmogelijkheden met onze klanten, waarbij we de digitale opties optimaal benutten en tegelijkertijd ruimte blijven bieden voor persoonlijk contact. Ook ontwikkelde onze digitale verzekeraar InShared zich goed in Duitsland na de introductie in 2021.

Achmea investeert in de samenleving van morgen

Met 17.500 medewerkers en ruim 10 miljoen klanten staan we midden in de samenleving. We bedienen onze klanten in vele markten met financiële diensten en advies. In dezelfde markten werken we vanuit onze visie ‘Duurzaam Samen Leven’ samen met partners aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Interpolis werkt aan het verhogen van de verkeersveiligheid. Onder andere door te wijzen op risico’s van telefoongebruik in het verkeer. Recent nog met de indringende campagne MisNiks. Zilveren Kruis investeert in de toekomst van zorg. Er werd in 2022 € 40 miljoen additioneel geïnvesteerd in zorgtransformatie. Bijvoorbeeld door samen met ziekenhuizen en huisartsen te werken aan digitalisering van zorg. Vanuit ons Innovatiefonds investeerden we in start- en scale-ups die vernieuwende concepten uitrollen op het gebied van zorg.

Voor ouderen zijn er tot 2040 in Nederland 450.000 extra levensloopbestendige woningen nodig. We willen bijdragen aan het oplossen van dit tekort. In 2022 nam Syntrus Achmea 32 woon-zorg complexen over. Ook openden we het zelf ontwikkelde woon-zorgcomplex de Nieuwe Sint Jacob in Amsterdam en zetten we dit onderwerp met een landelijke campagne op de agenda.

Tot slot waren we vorig jaar nauw betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe pensioenstelsel. Achmea IM en Achmea Pensioenservices werken samen om de Wet Toekomst Pensioenen voor onze klanten goed uitvoerbaar te maken. De transitie naar het nieuwe stelsel is komende jaren een belangrijk thema.

Op koers met duurzaamheidsambitie

Achmea heeft lange termijn doelen om alle activiteiten te bewegen naar netto-nul uitstoot van CO2-emissies. In lijn met het commitment van de financiële sector aan het Nederlands Klimaatakkoord publiceerden we in december ons Klimaat Transitieplan met onze doelen en acties.

Voor onze eigen bedrijfsvoering realiseerden we in 2022 een reductie van 54% uitstoot ten opzichte van 2019. Daarmee liggen we op schema om onze doelstelling netto nul CO2-uitstoot in 2030 te behalen. Onze medewerkers beschikken vanaf 1 januari 2023 over een klimaatbudget van € 2.500 om hun eigen woonomgeving te verduurzamen. Ruim een derde van de medewerkers is er al mee aan de slag gegaan.

Achmea IM ondertekende in 2022 het Net Zero Asset Managers Initiative, lanceerde het Climate Infrastructure Fund en scoorde een nummer 1 positie op ShareAction’s ranglijst van asset managers wereldwijd als het gaat om het steunen van duurzame aandeelhoudersresoluties. Ook op andere vlakken stimuleren we onze klanten om te verduurzamen. Zo biedt Centraal Beheer particuliere en zakelijke klanten advies en diensten om hun vastgoed te verduurzamen. Voor Verenigingen van Eigenaren werd in 2022 een nieuwe dienst geïntroduceerd waarin zij worden begeleid bij de verduurzaming van hun pand.

Aardbevingen Turkije en Syrië

Dit jaar begonnen we met heftig nieuws over de aardbevingen in Turkije en Syrië. We hebben een dochteronderneming in Turkije en veel collega’s hebben familie en vrienden in het getroffen gebied. Vanuit Achmea in Nederland zijn we samen met collega’s een actie gestart om fondsen te werven en te helpen. We leven erg mee.

Samenvattend was 2022 een turbulent jaar. Ondanks moeilijke omstandigheden hebben we veel bereikt. Ook 2023 zal uitdagend zijn, maar ik kijk met vertrouwen vooruit. We hebben een duidelijke koers en zetten goede stappen op onze strategische agenda. Ik dank mijn collega’s, onze partners en klanten voor hun bijdrage en het vertrouwen in Achmea.”

Source: Achmea
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer