Wetsvoorstel automatische waardeoverdracht klein pensioen door naar Tweede Kamer

flexibilisering van AOW

31 augustus 2017

Het wetsvoorstel voor de automatische waardeoverdracht van klein pensioen is naar de Tweede Kamer gestuurd. In het wetsvoorstel wordt afkoop van kleine pensioenen vervangen door automatische waardeoverdracht, uitgevoerd door de pensioenuitvoerder. Deze aanpak werkt in het voordeel van werknemers die op meerdere plekken kleine pensioenen opbouwen. Met dit wetsvoorstel wordt het o.a. mogelijk deze kleine pensioenen op één plek samen te voegen.

Het wetsvoorstel

Het wordt met deze wet mogelijk pensioenregelingen naar één fiscale pensioenrichtleeftijd te brengen. Het is daarmee niet langer mogelijk het individueel bewaarrecht te gebruiken bij collectief omzetten van aanspraken naar de actuele fiscale pensioenrichtleeftijd.

In het wetsvoorstel wordt een verschil gemaakt tussen de afkoop van bestaande en nieuwe pensioenen: tussentijdse afkoop blijft mogelijk voor de bestaande pensioenen, niet voor de nieuwe pensioenen. Het verschil tussen een bestaand en nieuwe pensioen wordt gelegd op twee jaar voor inwerkingtreding van de wet. De Pensioenfederatie rapporteert op haar website dat zij zich hard maakt voor een wijziging op dit punt. Zij wil dat het verschil wordt gelegd op het moment van inwerkingtreding, niet twee jaar daarvoor.

In de toelichting van het wetsvoorstel wordt afgevraagd of de mogelijkheid tot afkoop moet blijven bestaan. Onder andere de Raad van State en de Pensioenfederatie geloven niet dat in alle gevallen overdracht kan slagen.

Raad van State

De Raad van State adviseert om deelnemers meer inspraak te geven bij de overdracht. Als bijvoorbeeld de uitvoerder niet wil overdragen vanwege een te lage dekkingsgraad, vindt de Raad dat de deelnemer alsnog zelf moet kunnen bepalen of het pensioen wordt overgedragen. De uitvoerder heeft met dit wetsvoorstel een recht tot waardeoverdracht, niet een plicht.

In de huidige regeling heeft een deelnemer een wachttijd van twee jaar. De deelnemer heeft zo de tijd om na te gaan wat de beste gang van zaken is voor een klein pensioen. In het wetsvoorstel staat er geen wachttijd. De Raad van State adviseert om dit aan te passen om de positie van de deelnemer te versterken.

De Pensioenfederatie

De Pensioenfederatie onderschrijft in grote lijnen het wetsvoorstel. De federatie waarschuwt wel dat automatische waardeoverdracht tot extra kosten zal leiden voor het pensioensector. Om het proces overzichtelijk en eenvoudig te maken, heeft de Pensioenfederatie, in samenwerking met het Verbond van Verzekeraars een gezamenlijke koepelwerkgroep opgericht om het proces voor automatische overdracht in te richten.

Verdere gang van zaken

De taak van de Raad van State is om te controleren of een wetsvoorstel wettelijk klopt en of het uitvoerbaar is. Nadat zij een voorstel gecontroleerd heeft, wordt het voorstel, samen met een advies van de Raad, naar de Tweede Kamer gestuurd. Het advies van de Raad hoeft niet door de Tweede Kamer te worden gevolgd.

In de Tweede Kamer zal er worden gedebatteerd over het voorstel. Tijdens dit onderdeel van het wetgevingsproces kunnen wijzigingen worden voorgesteld. Hierna gaat het voorstel naar de Eerste Kamer voor goedkeuring of verwerping.

Bron: advies Raad van State en reactie Kabinet

 

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer