Geen nadeel deelnemer bij vrijwillige aansluiting BPFv

BPF

10 oktober 2017

Uit onderzoek van SEO, een sociaal-economische denktank van de Universiteit van Amsterdam, is gebleken dat deelnemers van verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen (BPF) geen nadeel ondervinden wanneer externe sociale partners zich aansluiten bij een BPF. Het onderzoek is gedaan op verzoek van staatssecretaris Klijnsma. Zij heeft het onderzoek met een brief naar de Tweede Kamer gestuurd.

Kruissubsidiëring
Het onderzoek trachtte de vraag te beantwoorden of er sprake is van zogenaamde ‘kruissubsidiëring’. Dit houdt in dat het verplichtgestelde deel van het fonds wordt aangewend om de premies van vrijwillige aansluitingen laag te houden.

In haar brief geeft Klijnsma aan dat de effecten van vrijwillige aansluitingen beperkt blijven. In de woorden van de staatssecretaris: “er zijn geen aanwijzingen dat de stijging van het marktaandeel van verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen nadelig is geweest voor deelnemers en werkgevers”. Uit het rapport blijkt zelfs dat vrijwillige aansluitingen bij BPFen leiden tot een daling van kosten door schaalvergroting.

Juridisch risico
De onderzoekers van SEO achten ten slotte het juridisch risico van vrijwillige aansluiting klein. Zolang er een samenhang bestaat tussen de BPF en de aansluitende onderneming, zou dit in voldoende mate gewaarborgd zijn. Het huidige wetsvoorstel ter bevordering van de fusie tussen BPFen vereist ieder geval al tussen voldoende samenhang van de statutaire werkingssfeer. Volgens de Pensioenfederatie zou het wetsvoorstel daarom voldoende juridische waarborg bieden.

Bron: onderzoek SEO, brief Klijnsma 9 oktober 2017

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer