Heineken Pensioenfonds | Voorlopige voorkeursregeling: solidaire premieregeling

20 juni 2022

HEINEKEN en de werknemersorganisaties hebben voorlopig voor de solidaire premieregeling als voorkeursregeling voor het nieuwe pensioenstelsel gekozen. Gestreefd wordt naar een overgang naar het nieuwe pensioenstelsel van 1 januari 2025, de eerst mogelijke realistische datum voor een overgang.

Uit het deelnemersonderzoek dat is uitgezet door het Heineken Pensioenfonds blijkt dat de (voormalige) medewerkers van HEINEKEN (respons rate: 14,2%) het belangrijk vinden om een stabiel pensioen te hebben en de mee- en tegenvallers samen te delen. Beleggingskeuzes laat een meerderheid liever aan het pensioenfonds over. Deze uitkomsten zijn mede als input gebruikt voor het verder ontwerpen van de nieuwe pensioen regeling.

Pensioenfondsen kunnen in het nieuwe stelsel alleen zogenaamde beschikbare premieregelingen uitvoeren. Dat is een regeling waarbij de premie die wordt ingelegd in de pensioenregeling wordt afgesproken. De pensioenuitkering zelf wordt omgezet in een opbouw van kapitaal en het rendement beweegt mee met de financiële beleggingsresultaten van het pensioenfonds. Gaat het financieel goed, dan wordt het pensioen verhoogd met het behaalde rendement. Gaat het economisch slechter en is het rendement negatief, dan wordt het pensioen lager.

Hieronder vindt u meer informatie over bevindingen uit de deelnemersenquête. Uit de deelnemersenquête van het Heineken Pensioenfonds is de wens om samen pensioen te regelen gebleken. Onder meer uit de grote voorkeur om in economisch goede tijden samen geld in te leggen in een reservepot (buffer). Deze buffer is beperkt, maar kan wanneer het slecht gaat met de economie, het pensioen tot op zekere hoogte beschermen. Ook is de mening dat er naar moet worden gestreefd om iedereen met hetzelfde inkomen ook hetzelfde pensioen te geven. Of iemand pensioen opbouwt in goede of slechte economische tijden zou niet mogen uitmaken. Solidariteit wordt door een meerderheid belangrijker gevonden dan zelf beleggingskeuzes maken. Mede op grond van de analyse van de uitkomsten van de deelnemersenquête vinden HEINEKEN en werknemersorganisaties de solidaire premieregeling de meest passende nieuwe pensioenregeling.

Echter zelf keuzes maken over hoeveel risico iemand wenst te nemen wordt ook wel belangrijk gevonden. Er is hierover verdeeldheid. Van de pensioengerechtigden wil 30% die keuze zelf maken. Degenen die nog niet met pensioen zijn hebben vaker die behoefte (circa 50%). En: hoe jonger, hoe vaker iemand de keuze wil hebben om meer risico te kunnen nemen. Wel wordt samen pensioen regelen door deze groep belangrijker gevonden. Bovendien kiest een grote meerderheid voor het gemiddelde risico bij de keuze voor de gewenste mate van risico bij het beleggen. Dit maakt het geven van keuzes om van het gemiddelde af te wijken naar onze mening minder belangrijk dan de onderlinge solidariteit en stabiliteit die in de solidaire premieregeling wordt geboden.

Heineken

Heineken is een OPF met eind Q1 2022 een belegd vermogen van € 4.468 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 3.779 actieve bijdragers en 5.831 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2022 een rendement van 0%.

Eind Q1 2022 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 115.1% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 123.6% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door non external.

Source: Heineken Pensioenfonds
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer