Liquidatie van Stichting Pensioenfonds NLR

29 december 2023

Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium publiceert op zijn website:

Waarom gaat Pensioenfonds NLR binnenkort liquideren?

Per 1 januari 2023 heeft Stichting Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (de werkgever) met instemming van de Ondernemingsraad een nieuwe pensioenregeling bij een andere pensioenuitvoerder vastgesteld, die in lijn is met de nieuwe pensioenwetgeving. De werkgever heeft de actieve deelnemers in de periode voorafgaand aan 1 januari 2023 geïnformeerd over dit proces en de keuzes.

Met ingang van die datum heeft de werkgever ook de uitvoeringsovereenkomst met Pensioenfonds NLR opgezegd. Pensioenfonds NLR voert met ingang van 1 januari 2023 dus geen actieve pensioenregeling meer uit. Het besluit tot liquidatie was de volgende voor de hand liggende stap in dit proces.

Wat betekent dit voor u?

De in het verleden onder Pensioenfonds NLR tot en met 2022 opgebouwde pensioenaanspraken en –rechten, die door Pensioenfonds NLR al bij Aegon Levensverzekering N.V. (Aegon) verzekerd waren, worden door middel van een collectieve waardeoverdracht overgedragen aan Aegon. Dit betekent dat u vanaf deze overdracht een rechtstreekse aanspraak krijgt op Aegon van uw gegarandeerde pensioenaanspraak of -recht.

Toekomstig toeslagenbeleid

Aegon zal ook het door het pensioenfondsbestuur vastgestelde toeslagenbeleid gaan uitvoeren en de hierbij behorende toeslagendepots gaan beheren. Tot het moment van liquidatie is dit toeslagenbeleid terug te vinden op de website https://pensioenfonds.nlr.nl/ onder ‘documenten’. Door de werkgever is de ‘Stichting Toeslagen NLR’ opgericht die toezicht gaat houden op het door Aegon uit te voeren toeslagenbeleid en het beheer van de toeslagendepots. Het bestuur van deze Stichting bestaat uit de heer L.W. Esselman, mevrouw O.E. van Randwijck en de heer R.P.G. Veul. Over eventuele jaarlijkse toeslagen in de toekomst wordt u door Aegon geïnformeerd.

In de maand januari 2024 ontvangen alle deelnemers van Pensioenfonds NLR een brief met bovenstaand bericht. Op het moment dat de datum van liquidatie bekend is, ontvangen alle deelnemers per brief nader bericht over deze datum met als bijlage het van toepassing zijnde Pensioenreglement.

Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium

Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium is een OPF met eind Q3 2023 een belegd vermogen van € 414 miljoen waarvan 100% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2022 716 actieve bijdragers en 816 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2023 een rendement van 0%.

Eind Q3 2023 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 0.0% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 0.0% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is AEGON AM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AEGON.

Source: Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer