Pensioenfederatie: governance bij pensioenfondsen helder houden

2 juli 2018

De Pensioenfederatie publiceert op haar website:

“Pensioenfondsen ondersteunen het uitgangspunt dat beleggingsbeleid aansluit bij het risicoprofiel en beleggingshouding van belanghebbenden. De betrokkenheid van deelnemers en pensioengerechtigden daarbij is van groot belang. Echter, het initiatiefwetsvoorstel van Van Weyenberg om verantwoordingsorganen meer bevoegdheden te geven over beleggingsbeleid ligt niet in lijn met het doel van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen om de governance bij pensioenfondsen helder te houden.

In de initiatiefwet van Van Weyenberg staat dat pensioenfondsbesturen goedkeuring nodig hebben van het verantwoordingsorgaan voor elk voorgenomen besluit met betrekking tot het uitsluitingsbeleid en dat adviesrecht over verantwoord beleggen wettelijk verankerd moet worden. De Pensioenwet kent een heldere verdeling van verantwoordelijkheden over bestuur (beleidsbepalend en eindverantwoordelijk), intern toezicht (spiegelend en medebeleidsbepalend) en verantwoording (adviserend vooraf en toetsend achteraf). Het voorgestelde goedkeuringsrecht van het uitsluitingenbeleid van beleggingen zou deze bestaande bevoegdheidsverdeling doorkruisen.”

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer