Pensioenfederatie: Implementatie IORP-richtlijn vergt pragmatisme

PMT

15 mei 2018

Pensioenfederatie publiceert op haar website:

“De Pensioenfederatie is over het algemeen positief over het wetsvoorstel dat ziet op de implementatie van de herziene IORP-richtlijn. Voor Nederlandse pensioenfondsen heeft het wetsvoorstel vooral gevolgen voor enkele bepalingen rondom de governance en deelnemerscommunicatie. De Pensioenfederatie doet in een position paper enkele suggesties om beter aan te sluiten op de nationale praktijk. Daarbij wijst de Pensioenfederatie ook op het belang van de lagere regelgeving die nog moet verschijnen.

De tijdige beschikbaarheid van de lagere regelgeving is één van de belangrijkste aandachtspunten. Nieuwe eisen ten aanzien van governance, communicatie, het risicomanagement en het ESG-beleid kunnen pas geïmplementeerd worden als helder is hoe e.e.a. precies vorm krijgt. Verder is het belangrijk dat bij de implementatie van Europese wetgeving zo nauw mogelijk wordt aangesloten bij de bestaande en goed functionerende nationale praktijk. De Pensioenfederatie plaatst in dat kader kritische kanttekeningen bij de voorgenomen uitbreiding van het Uniform Pensioen Overzicht. De Pensioenfederatie ziet graag dat pragmatisch wordt omgegaan met het UPO en dat er zo spoedig mogelijk duidelijkheid komt over het UPO 2019 (dat betrekking heeft op de pensioenen ultimo 2018). Ook is het belangrijk om voldoende oog te hebben voor (het voorkomen van) lastenverzwaringen bij het verstrekken van informatie aan gewezen deelnemers. Over de wijze waarop gewezen deelnemers worden geïnformeerd is op nationaal niveau immers al goed nagedacht. Naar onze mening geeft de IORP II-richtlijn daar ook voldoende ruimte voor.”

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer