Pensioenfonds Astellas gaat over naar APF Stap

23 mei 2023

Astellas publiceert op zijn website:

‘Met volle overtuiging gaan we naar APF Stap’

Dick Vis, voorzitter bestuur: ‘Pensioen is per definitie een lange termijn zaak. De uitvoering moet toekomstbestendig zijn en niet te duur. De euro’s moeten zoveel mogelijk belegd worden en bijdragen aan een goed pensioen van de deelnemers. Pensioenfonds Astellas was helaas niet meer toekomstbestendig. De basis was te smal en er komt heel veel op pensioenfondsen af met het nieuwe pensioenstelsel. Bij APF Stap komen we met een eigen kring in een groter geheel. De kosten worden lager en het APF is toekomstbestendig en heel professioneel, klaar voor de toekomst. Met volle overtuiging nemen we deze stap naar APF Stap.’

Dit zeggen de OR, het verantwoordingsorgaan en werkgever Astellas

OR: ‘ Als onderdeel van het traject om een nieuwe pensioenuitvoerder te vinden, heeft de ondernemingsraad een actieve rol gespeeld. Dit was een gedeeld project met het Astellas fonds, de vakbonden en de werkgever, waarbij onze adviseur ons ondersteunde. We hebben het proces nauwlettend gevolgd, offertes inhoudelijk vergeleken, en gaven de voorkeur aan Stap. Bijzondere aandacht ging uit naar mogelijke toekomstscenario’s om een duurzame keuze te waarborgen.’

Verantwoordingsorgaan: ‘Het Verantwoordingsorgaan (VO) heeft het hele proces naar de opheffing van ons pensioenfonds en de keuze van een Algemeen Pensioenfonds om ons pensioenfonds onder te brengen, zoals door het bestuur uitgevoerd, van meet af aan nauwgezet gevolgd en is er waar nodig ook bij betrokken geweest.

Gaandeweg dit proces, op basis van alle beschikbare gegevens en documenten, alsmede met het oog op de aanstaande nieuwe pensioenwetgeving (WTP), werd het aan het VO duidelijk dat een zelfstandig voortbestaan van ons pensioenfonds niet realistisch was en niet in het belang zou zijn van zowel deelnemers als gepensioneerden.

De thans gevonden constructie waarbij ons pensioenfonds in een eigen kring toetreedt tot het algemeen pensioenfonds Stap, waarover het VO aan het bestuur eerder positief advies uitbracht, geeft het VO alle vertrouwen in de toekomstbestendigheid van onze pensioenen en pensioenregeling.’

Jaron van Scherpenseel, HR-directeur Astellas: ‘We zijn content met de overstap naar STAP, waarbij gekozen is voor een zeer gedegen en professionele partij die de huidige pensioenregeling ongewijzigd kan overnemen.’

Klaar voor de toekomst

De overgang naar een Algemeen Pensioenfonds (APF) doen we om de toekomst van uw pensioen zeker te stellen. Hiervoor is uitgebreid onderzoek gedaan naar de toekomst mogelijkheden van het fonds. Daaruit blijkt dat Pensioenfonds Astellas in de huidige vorm niet toekomstbestendig is. Dat komt voor een deel door de grootte van het fonds. Het aantal actieve deelnemers daalt en daardoor stijgen de kosten per deelnemer. Ook steeds meer wettelijke regels en de ingewikkelde organisatie van een pensioenfonds spelen een rol. Daarnaast is er nog de komst van het nieuwe pensioenstelsel waar veel bij komt kijken en waarvan de implementatiekosten hoog zijn.

Pensioenfonds Astellas is dan ook te klein om als zelfstandig pensioenfonds te blijven bestaan. Binnen een APF deel je algemene zaken met de kringen onderling. Het bestuur is bijvoorbeeld centraal geregeld. Dat scheelt een hoop organisatie en kosten. De kring Astellas werkt wel zelfstandig. We hebben bijvoorbeeld een eigen:

  • pensioenregeling
  • beleggingsbeleid
  • vertegenwoordiging vanuit de deelnemers, oud-deelnemers en gepensioneerden en vanuit de werkgever in een belanghebbendenorgaan (BO).

Pensioen moet in goede handen blijven

Onze grootste voorwaarde was natuurlijk dat het pensioen van onze deelnemers, oud-deelnemers en gepensioneerden in goede handen is en blijft. Ons doel is de best mogelijke oplossing te bereiken voor alle belanghebbenden. Daarom hebben we een mogelijkheid gezocht om het verleden (de opgebouwde pensioenen) en de toekomst (de nog op te bouwen pensioenen) bij elkaar te houden en onder te brengen bij een nieuwe pensioenuitvoerder die daarvoor een veilige haven biedt. Die mogelijkheid hebben we gevonden bij APF Stap!

Goede afspraken met APF Stap

We maakten heldere afspraken met APF Stap. Een voorwaarde was dat in onze bestaande Astellas pensioenregeling geen belangrijke wijzigingen mogen komen bij de overgang. Ook de kosten moeten substantieel lager zijn dan de huidige kosten die we nu hebben als zelfstandig pensioenfonds.

Ook over de keuzes die we hebben bij de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel als de nieuwe wetgeving ingaat maakten we afspraken.

Wachten op ‘verklaring geen bezwaar’ van De Nederlandsche Bank

Om de overstap echt te maken hebben we van De Nederlandsche Bank (DNB) een ‘verklaring van geen bezwaar’ nodig. Eind dit jaar weten we naar verwachting of DNB deze verklaring aan ons geeft. Pas dan gaat de overgang naar APF Stap echt definitief door. We laten dit natuurlijk niet aan het toeval over en hebben hierover geregeld overleg met DNB. We hebben er alle vertrouwen in dat dit goed komt.

Stoppen Pensioenfonds Astellas en overgang naar APF Stap: 1 januari 2024

Als DNB de verklaring geen bezwaar aan ons geeft, dan gaan we per 1 januari 2024 met een collectieve waardeoverdracht over naar APF Stap. Dit wil zeggen dat we alle tot die datum opgebouwde pensioenen in een keer verplaatsen van Pensioenfonds Astellas naar APF Stap in een eigen Astellas-kring.

Pensioengerechtigden ontvangen in 2024 pensioen van APF Stap

Krijgt u al pensioen van pensioenfonds Astellas? Dan blijft dit gewoon doorgaan zoals u gewend bent. Het enige wat gaat veranderen is dat u in 2024 dit pensioen gaat ontvangen van APF Stap.

Gaat u in de eerste maanden van 2024 met pensioen? Dan maakt u uw keuzes voor uw pensioen op maat nog bij Pensioenfonds Astellas. Uw pensioen krijgt u dan vervolgens in 2024 van APF Stap.

Werken volgens plan

Samen met APF Stap en de andere betrokken partijen werken we met een draaiboek. Zo leiden we de overstap in goede banen en werken we volgens plan.

Als er meer nieuws is, dan informeren we u daarover. Uw pensioen blijft in goede handen.

Astellas

Astellas is een OPF met eind Q4 2022 een belegd vermogen van € 412 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2021 715 actieve bijdragers en 303 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2022 een rendement van 0%.

Eind Q4 2022 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 121.2% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 118.3% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Goldman Sachs AM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Source: Astellas
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer