Pensioenfonds General Electric Nederland maakt overgang naar APF

26 mei 2021

GE Pensioenfonds publiceert het volgende op haar website in een brief aan haar deelnemers:
“Via deze brief informeren wij u graag over de vorderingen die zijn gemaakt en de vervolgstappen die zijn gepland inzake de voorgenomen overgang van onze pensioenregeling van het GE Pensioenfonds naar een Algemeen Pensioenfonds (APF). Hierbij merken we vooraf op dat het uitsluitend een verandering van de pensioenuitvoerder betreft en niet om een inhoudelijke wijziging van de pensioenregeling gaat. De hoogte van uw opgebouwde pensioen bij het GE Pensioenfonds verandert hierdoor niet. We benadrukken dat de overgang niets te maken heeft het nieuwe pensioenstelsel wat naar verwachting in de komende jaren zal worden ingevoerd.

Hoe staan we er nu voor?

In het afgelopen jaar hebben we veel stappen gezet in het proces omtrent de overgang naar een APF. Dit is een complex proces waarbij veel verschillende partijen betrokken zijn en waarbij veel speciale wettelijke regels en eisen gelden waaraan voldaan moet worden. Het verzoek tot overgang moet voor akkoord worden voorgelegd aan De Nederlandse Bank (DNB). DNB moet vanuit haar toezichtsrol de rechten van de deelnemers en gewezen deelnemers waarborgen. DNB kan eventueel een verbod op collectieve waardeoverdracht opleggen.

Welke stappen moeten er nog gemaakt worden?

Om tot een akkoord te komen moeten veel onderwerpen in detail worden besproken, hetgeen veel tijd vraagt. In de komende maanden werken we samen verder aan het finaliseren van het voorstel voor een overeenkomst met het APF. Wanneer uiteindelijk instemming vanuit de ondernemingsraden is verkregen, akkoord van DNB en een definitief besluit tot overgang en liquidatie is genomen door het bestuur van het GE Pensioenfonds, zal de transitie starten. Deze staat vooralsnog gepland in Q3 van dit jaar. Tijdslijnen zijn indicatief door de complexiteit van de te bespreken onderwerpen, de veelheid van betrokken partijen en de vele stappen die (formeel) gezet moeten worden. Voorafgaand aan de daadwerkelijke overgang zult u hierover verder uitgebreid worden geïnformeerd.”

General Electric Nederland

General Electric Nederland is een OPF met eind Q4 2020 een belegd vermogen van € 629 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 618 actieve bijdragers en 119 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2020 een rendement van 7%.

Eind Q4 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 96.9% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 126.9% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is KBC en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door TKP.

Source: General Electric Pensioenfonds
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer