Pensioenfonds Henkel wil opgebouwde pensioenaanspraken en ingegane pensioenen overdragen aan een verzekeraar

25 juni 2020

Henkel publiceert in haar jaarverslag:

“Zoals vorig jaar al in het bestuursverslag gemeld werd eind 2018 een stip op de horizon zichtbaar, inhoudende een mogelijke liquidatie van het pensioenfonds. Het initiatief daarvoor lag in eerste instantie bij de sponsor (Henkel Nederland B.V.). In het verslagjaar heeft het bestuur veel werk verzet om dichter bij die stip op de horizon te komen. Zo heeft het bestuur met de hulp van een externe partij alle toekomstige uitvoeringsmogelijkheden in kaart gebracht en uiteindelijk, op basis van verschillende criteria, een keuze gemaakt. De voorkeur gaat uit naar het overdragen van de opgebouwde pensioenaanspraken en ingegane pensioenen naar een verzekeraar.

Ook heeft het bestuur een ondergrens gedefinieerd voor wat betreft de bij zo’n overdracht gewenste verhoging van de opgebouwde pensioenaanspraken en ingegane pensioenen. Daarmee wordt naar de overtuiging van het bestuur op een evenwichtige wijze invulling gegeven aan de belangenafweging voor de deelnemers in ons fonds. Ook vond er in 2019 diverse malen overleg plaats met de sponsor over zijn eventuele financiële bijdrage om de ondergrens te bereiken en een liquidatie van het fonds mogelijk te maken. Daaruit is gebleken dat voor de sponsor bepalend is wat de gevolgen zijn voor diens winst- en verliesrekening. Het bestuur heeft dan ook moeten constateren dat een bijdrage van de sponsor geen vanzelfsprekendheid zal zijn. Al met al zijn er belangrijke stappen gezet om het pad naar een eventuele liquidatie van het fonds in kaart te brengen, maar heeft het bestuur aan het einde van het verslagjaar ook moeten concluderen dat een liquidatie nog niet direct voor het grijpen ligt. Dat hield niet alleen verband met de beperkte mogelijkheden vanuit de sponsor, maar ook met de eigen financiële situatie van het fonds.

Fondsprofiel Henkel:

Henkel is een OPF met eind Q1 2020 een belegd vermogen van € 113 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2018 2 actieve bijdragers en 460 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2020 een rendement van -4.9%. Eind Q1 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 111.5% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 116.5% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is BlackRock en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer