Pensioenfonds TNO stapt uit steenkoolproducenten en controversiële wapens

29 juni 2022

Pensioenfonds TNO publiceert op haar website:

Beleggingsovertuiging

Pensioenfonds TNO hanteert bij de invulling van het beleggingsbeleid verschillende beleggingsovertuigingen. Eén daarvan heeft betrekking op de convictie dat verantwoord beleggen niet alleen bijdraagt aan een leefbare en duurzame wereld, maar ook aan een betere rendement/risico-verhouding van de beleggingsportefeuille op de langere termijn. Vandaar dat het pensioenfonds bedrijven uitsluit die non-compliant zijn met de UN Global Compact Principles.

Concreet wordt deze beleggingsovertuiging uitgewerkt in het meerjaren ESG-beleidsplan dat jaarlijks door het bestuur van het pensioenfonds wordt herijkt. Recentelijk heeft dit tot het besluit geleid om niet meer te beleggen in steenkoolproducenten en controversiële wapens.

IMVB-convenant

Pensioenfonds TNO is ondertekenaar van het brede spoor van het IMVB-convenant. Hierdoor is Pensioenfonds TNO gehouden de daadwerkelijke en de potentieel negatieve gevolgen van de beleggingen op samenleving en milieu voortdurend in kaart te brengen met het doel deze te voorkomen, te beperken en/of te (laten) herstellen. Om die informatie te achterhalen, heeft het pensioenfonds, met de hulp van dataprovider Sustainalytics, een due-diligence onderzoek op de beleggingsportefeuille uitgevoerd. De twee thematische aandachtsgebieden waar het bestuur, recentelijk actie op heeft ondernomen, steenkolen en controversiële wapens, vormden het aandachtgebied van het due-diligence onderzoek.

Steenkolen

De grootste aanjager van de opwarming van de aarde is de uitstoot van broeikasgassen, in het bijzonder die van CO2.

Het staat vast dat steenkolen ‘by far’ de meest vervuilende fossiele brandstof is. Zo zijn de CO2-uitstoot en het vrijkomen van vervuilende stoffen bij steenkolen twee keer zo hoog als bij het gebruik van bijvoorbeeld aardgas voor de elektriciteitsvoorziening.

In de praktijk betekent het besluit om niet meer in steenkoolproducenten te beleggen een verbod voor managers van discretionaire mandaten om nog te beleggen in zowel de aandelen als obligaties van ondernemingen die meer dan 5% van hun omzet met de extractie van steenkolen genereren. Discretionaire mandaten zijn vermogensbeheerovereenkomsten waarbij het pensioenfonds invloed heeft op de samenstelling van de portefeuille. De redenatie achter de 5%-grens is dat bedrijven die slechts een beperkt deel van hun omzet (<5%) verdienen met de extractie van steenkolen hun bedrijfsmodel niet in gevaar zien komen als zij gedwongen worden daarmee te stoppen.

Controversiële wapens

Een andere stap die het pensioenfonds heeft genomen, is om in de discretionaire mandaten niet meer te beleggen in controversiële wapens. Hierbij moet gedacht worden aan kernwapens, antipersoonsmijnen, biologische en chemische wapens, en wapens die witte fosfor en verarmd uranium bevatten. Hoewel er op dit moment nog geen internationale verdragen zijn die de toepassing van deze wapens expliciet verbiedt, worden deze, gezien hun grootschalige en langdurige negatieve impact, wel als controversieel aangemerkt.

Een wapen is niet minder controversieel als de verkoopopbrengst minder dan 5% van de totale omzet is, daarom is hier bewust afgeweken van de omzetgrens welke geldt bij steenkolen en tabak.

Rapportage

Op kwartaalbasis publiceert het pensioenfonds op de website over het aantal bedrijven en landen (staatsobligaties) waarin het niet wil beleggen. Dit overzicht wordt voorzien van de criteria van uitsluiting.

Vanaf nu zullen steenkoolproducenten en controversiële wapenfabrikanten aan deze lijst worden toegevoegd.

TNO

TNO is een OPF met eind Q1 2022 een belegd vermogen van € 4.159 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 4.717 actieve bijdragers en 5.435 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2022 een rendement van -5%.

Eind Q1 2022 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 118.1% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 120.6% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is BlackRock en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Source: TNO
Nederland - Zoek Alerts
Ontvang onze alerts nieuwsbrief
Market preferences
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer