Tandartsen en Tandarts-Specialisten heeft begin 2024 risico in beleggingsportefeuille verminderd

5 juni 2024

Pensioenfonds Tandartsen en Tandarts-Specialisten heeft in het onlangs gepubliceerde jaarverslag 2023-12 aangegeven de beleggingsportefeuille aan te passen. Het pensioenfonds heeft op basis van een drietal redenen besloten minder risico te willen nemen. Het fonds meldt daarover: ‘Eind 2023 heeft het fonds onderzocht of het huidige beleggingsbeleid met de huidige fors gestegen dekkingsgraad nog passend is, of dat een lager risicoprofiel momenteel beter past bij het fonds. Overwegingen hierbij waren:

– het huidige risicoprofiel is niet meer nodig om de ambitie te realiseren, voornamelijk als gevolg van de fors gestegen dekkingsgraad in de afgelopen jaren en de vrijval van de buffer;
– kortere beleggingshorizon van het fonds. Naar verwachting zal het fonds op een termijn van maximaal vijf jaar geliquideerd of overgedragen worden aan een andere partij, waardoor de beleggingshorizon aanzienlijk is verkort;
– stabilisering van de dekkingsgraad. De hoge dekkingsgraad biedt zicht op een mogelijk forse verhoging van de aanspraken, dan wel een hoge vaste indexatie. Het bestuur wil voorkomen dat deze uitgangspositie onder druk komt te staan en meer stabiliteit in dekkingsgraad geeft tijd voor zorgvuldige besluitvorming.’

Het fonds heeft de beleggingsportefeuille begin 2024 als volgt aangepast:’
– verlaging van de strategische allocatie naar aandelen van 20% naar 10%;
– verlaging van de strategische allocatie naar bedrijfsobligaties van 15% naar 7,5%;
– verhoging van de strategische allocatie naar de matching portefeuille van 65% naar 82,5%;
– de valuta-afdekking wordt beperkt tot de USD in lijn met eerder beleid om relatief kleine valutaposities niet af te dekken. Door de reductie van de aandelenportefeuille is dit nu voor alle overige valuta’s het geval;
– de ambitie green bonds voor de matching portefeuille te handhaven op 10%, te realiseren uiterlijk eind 2024;
– de allocatie naar green bonds voor de bedrijfsobligatie portefeuille te verruimen van thans 10%-20% naar 10%-30%;
– verhoging van de renteafdekking van 85% naar 105% van de nominale verplichtingen.’

Tandartsen en Tandarts-Specialisten

Tandartsen en Tandarts-Specialisten is een BRF met eind Q4 2023 een belegd vermogen van € 1.592 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2022 0 actieve bijdragers en 5.008 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2023 een rendement van 8%.

Eind Q4 2023 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 126.6% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 104.6% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Roccade Advies en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Source: Tandartsen en Tandarts-Specialisten
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer