UPDATE: Verdere verkenning APF door Arcadis; Cardano neemt rente- en valutarisico’s in handen

ARCADIS

4 juli 2017

Het bestuur van Arcadis Pensioenfonds heeft eind 2014 een bestuurlijke werkgroep strategie ingesteld om te kijken naar de gewenste toekomstige uitvoering van het fonds. Op grond van het uitgevoerde onderzoek hebben bestuur en directie van Arcadis Nederland uiteindelijk een voorkeursscenario vastgesteld. Dit scenario behelst een overdracht van rechten en plichten naar een Algemeen Pensioenfonds (APF).

Vervolgens is door het fonds een projectgroep ingesteld met daarin vertegenwoordigers van de werkgever, het bestuur en uitvoeringsorganisatie. Deze projectgroep heeft in de tweede helft van 2016 een marktverkenning gedaan, op grond waarvan gesprekken zijn gevoerd met zes APF’s. Uiteindelijk zijn drie APF’s benaderd om een voorstel uit te brengen.  Het vertrekpunt is dat wanneer overeenstemming met een partij is bereikt en een APF nog steeds de voorkeur heeft, het traject zal worden doorgezet.

Tot slot heeft het bestuur begin 2016 besloten tot uitbesteding van het proces van afdekking van rente- en valutarisico’s. Uiteindelijk is gekozen voor Cardano, die ook zorg zal dragen voor het beheer van de staatsobligatieportefeuille en het onderpandbeheer. De verwachting van het bestuur en de beleggingscommissie is dat “het geïntegreerd beheren van renteswaps, staatsobligaties en geldmarktbeleggingen, naast een professioneel, effectief  en efficiënt beheer, ook een beter resultaat zal opleveren”.

Klik hier voor de factsheet van het fonds.

ARCADIS Nederland is een OPF met eind Q1 2017 een belegd vermogen van € 1088M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een oud deelnemersbestand met in 2016 2068 actieve bijdragers en 2592 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €224 per deelnemer en de totale beleggingskosten 52bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2017 een rendement van 2%. Eind Q1 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 101% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 125% bedroeg. Het fonds draagt zelf zorg voor het fiduciair management en de pensioenadministratie.

Bron: ARCADIS Pensioenfonds Nederland Jaarverslag 2016

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer