Pensioenfederatie: Nederlandse pensioenfondsen doorstaan Europese klimaatstresstest goed

16 december 2022

Op 13 december publiceerde EIOPA de resultaten van de driejaarlijkse stresstest voor pensioenfondsen. Dit keer stonden klimaatrisico’s centraal, waarbij werd uitgegaan van een wanordelijke transitie naar een koolstofarme economie. De stresstest simuleerde een situatie waarbij overheden in een keer een zeer hoge CO2-prijs opleggen, die zich vertaalt in een financiële schok voor 22 gespecificeerde sectoren van de economie. De analyse bekijkt hoe zo’n hypothetisch scenario de balans van pensioenfondsen raakt.

Nederlandse pensioenfondsen bleken goed bestand tegen het scenario van EIOPA, met een kleine daling van de dekkingsgraad van 1,8%. De effecten op het vermogen waren een stuk groter met een daling van 14,2%, maar die werden grotendeels gecompenseerd door het effect van de rente op de verplichtingen.

De Pensioenfederatie onderschrijft het belang van het meewegen van klimaatrisico’s in het beleggingsbeleid. De oefening zet de sector aan tot nadenken over mogelijke transitiepaden en transmissiekanalen. Tegelijkertijd ging EIOPA uit van één scenario, terwijl meer inzicht geboden kan worden in de onzekerheid rondom klimaatbeleid door verschillende scenario’s te vergelijken. Ook was de analyse relatief grofmazig, omdat bijvoorbeeld groene en vervuilende bedrijven binnen een sector allemaal dezelfde schok kregen toebedeeld.

Om te zien wat de impact was van die grofmazige aanpak heeft een aantal pensioenfondsen, in samenwerking met DNB, vrijwillig meegedaan aan een aanvullende analyse. Daarin rekenden de fondsen voor de energiesector de schok fijnmaziger uit. Gemiddeld leidde dat tot lagere schokken voor de fondsen. Dit geeft een juister beeld, maar vroeg wel de nodige extra analyses.

Er deden zeven pensioenfondsen mee uit Nederland aan de stresstest, goed voor 62% van het belegd vermogen. Daarnaast werden ook PPI’s betrokken.

Source: Pensioenfederatie
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer