Pensioenfonds tandartsen verwacht de komende 5 tot 10 jaar zelfstandig te blijven

SPT

21 juni 2017

In december 2016 heeft het beroepspensioenfonds Tandartsen en tandarts-specialisten (SPT) een onderzoek uitgevoerd naar de toekomst van het fonds, zo blijkt uit haar onlangs verschenen jaarverslag 2016. De kernvragen hierbij waren of het fonds voldoende beleggingsrisico kan nemen om de beoogde verhoging van 1,15% op termijn waar te maken, of de kosten laag genoeg blijven om uitholling van de beoogde toeslagverlening te voorkomen en of de organisatie en inrichting van SPT dusdanig is dat een evenwichtige belangenafweging mogelijk is.

Uiteindelijk concludeerde het bestuur uit de toekomstanalyse van 2016 dat het beroepspensioenfonds voldoet aan elke van bovengenoemde kernvragen. Het fonds zal daarom voorlopig zelfstandig verder gaan: “SPT zal de komende vijf tot tien jaar niet in een situatie komen die zou leiden tot een liquidatie of een noodzakelijke omvorming van het fonds. Echter, SPT is zich bewust van het feit dat de levensduur van het fonds eindig is. Mocht op enig moment de continuïteit van het bestuur in gevaar komen dan zal dit aanleiding zijn om de zelfstandige voortzetting van SPT te heroverwegen.” Tot slot zegt SPT toe de analyse jaarlijks te zullen herhalen en, in goed overleg met haar belanghebbenden, het verantwoordingsorgaan en de raad van toezicht, de toekomstscenario’s af te zullen wegen.

Klik hier voor de factsheet van het fonds.

Tandartsen en tandarts-specialisten is een BRF met eind Q1 2017 een belegd vermogen van € 1915M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een oud deelnemersbestand met in 2016 0 actieve bijdragers en 4125 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €446 per deelnemer en de totale beleggingskosten 15bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2017 een rendement van 0%. Eind Q1 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 108% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 108% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Lombard Odier en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Bron: Jaarverslag 2016 Pensioenfonds Tandartsen en Tandarts-specialisten, Exelerating

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer