Pensionfonds General Electric Nederland continueert APF traject

4 juni 2020

General Electric Nederland publiceert in haar jaarverslag:

“Waar in eerdere jaren veel studie en voorwerk is verricht om alle alternatieven voor de toekomst in kaart te brengen, heeft het bestuur in 2019 stappen gezet om te komen tot een voorgenomen besluit over de
toekomst van het fonds. Na zorgvuldige en evenwichtige belangenafweging heeft het bestuur in mei 2019 een voorgenomen besluit genomen om – onder voorwaarde van akkoord van werkgevers, werknemers en een positief advies van het verantwoordingsorgaan – over te gaan naar een single client kring van een Algemeen Pensioenfonds (hierna APF), onder gelijktijdige invoering van de gedempte premie systematiek en indexatie-depot. Dit voorgenomen besluit is gebaseerd op alle verzamelde kwalitatieve en kwantitatieve gegevens terzake de beschikbare alternatieven en hoe deze alternatieven zich verhouden tot de het voortbestaan van het pensioenfonds als zelfstandig fonds. Met de zorgvuldige belangenafweging van alle stakeholders als basis, is een belangrijke uitgangspunt daarbij geweest een goede toekomstbestendige borging van de Governance.

Daarnaast is de overweging geweest dat het bestuur in de afgelopen jaren ondervonden heeft dat het fonds als klant van de uitvoeringsorganisatie en andere uitbestedingspartijen een dermate kleine omvang heeft, dat dit in toenemende mate een probleem gaat worden voor de vereiste kwaliteit van dienstverlening. Het bestuur is daardoor van mening dat het fonds te klein aan het worden is om zich in de toenemende consoliderende markt zelfstandig staande te kunnen houden. De combinatie van deze en enkele andere factoren heeft er toe geleid dat het bestuur het eerder genoemde voorgenomen besluit tot overgang naar een APF heeft genomen.

Reeds begin 2019 heeft het fonds met de werkgever diverse bijeenkomsten gehad om van gedachten te wisselen over de toekomst en de potentiële rol van een single client kring van een APF daar in. De werkgever heeft zich in de loop van 2019 akkoord verklaard met de gang naar een single client kring van een APF. De werknemers zijn door de werkgever na de zomer 2019 daarover geïnformeerd. Eerste bijeenkomsten zijn opgestart met de werknemersvertegenwoordiging. Het APF traject zal in 2020 verder worden ingevuld in een gezamenlijk traject van pensioenbestuur, werkgevers en werknemers.

Fondsprofiel General Electric Nederland:

General Electric Nederland is een OPF met eind Q4 2019 een belegd vermogen van € 512 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2018 680 actieve bijdragers en 110 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2019 een rendement van -0.6%. Eind Q4 2019 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 102.2% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 127.1% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is KBC en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door TKP

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer