Stichting Pensioenfonds Aon Groep Nederland onderzoekt toetreding tot APF

25 juli 2022

Het pensioenfonds publiceert in haar jaarverslag 2021:

Zoals in het jaarverslag over boekjaar 2020 is opgenomen, heeft het bestuur begin 2020 aan de directie van Aon Groep Nederland aangegeven dat voortzetting van het fonds op langere termijn niet houdbaar is. Er wordt steeds meer gevraagd van pensioenfondsen, en dus van de bestuursleden en de organen van het Pensioenfonds. De toenemende regeldruk, de hoeveelheid werk en de expertise die dat vraagt, maakt voortzetting van het Pensioenfonds op middellange termijn niet houdbaar.Een commissie met vertegenwoordigers vanuit het Pensioenfonds, de directie van Aon Groep Nederland en de ondernemingsraad zoekt sinds 2020 een andere, toekomstbestendige uitvoerder voor het uitvoeren van de pensioenregelingen. Met betrokken partijen is afgesproken dat het Pensioenfonds het voortouw neemt in het onderzoek.

In 2020 is onder begeleiding van externe pensioenadviseurs onderzocht bij welke pensioenuitvoerder de pensioenverplichtingen het beste kunnen worden ondergebracht. In dit onderzoek zijn alle mogelijke vormen van pensioenuitvoerders betrokken: bedrijfstakpensioenfondsen, algemeen pensioenfondsen (APF) en verzekeraars. Voordat het onderzoek plaatsvond, is eerst een lijst met vaste beoordelingscriteria opgesteld en heeft elk criterium een bepaalde weging gekregen. Elke pensioenuitvoerder is vervolgens langs dezelfde meetlat gewogen om op die manier een goede vergelijking te maken. Op basis van het onderzoek heeft het bestuur eind 2020 de voorkeur uitgesproken om de pensioenverplichtingen over te dragen aan een eigen Aon-collectiviteitkring bij een APF. Op verzoek van de OR, diende onderbrenging bij een verzekeraar opnieuw getoetst te worden als omstandigheden daartoe aanleiding gaven.

In 2021 zijn de vier APF-en in Nederland met mogelijkheid tot toetreding onderzocht. Dit is op dezelfde manier gedaan als het onderzoek in 2020. Vooraf zijn criteria vastgelegd, waardoor alle APF-en langs dezelfde meetlat zijn beoordeeld. In de bestuursvergadering van 6 juli 2021 zijn de vier APF-en teruggebracht tot een shortlist met twee APF-en die het beste uit het onderzoek kwamen. Begin juli 2021 is een Request for Proposal uitgestuurd aan een drietal verzekeraars die actief in de markt zijn voor verzekering van de pensioenverplichtingen via een buy-out. Toetsing van de verzekeraar als alternatief heeft uitgebreid en in detail plaatsgevonden. Onder andere zijn op basis van de verkregen offertes allerlei scenario’s doorgerekend. Uit deze berekeningen is gebleken dat het verwachte pensioenniveau bij een APF hoger is dan bij verzekeraars. Alleen bij voortdurende slechte beleggingsresultaten of hele lage inflatie zal het pensioenniveau bij een verzekeraar (waar de pensioenen in principe2 zijn gegarandeerd en niet kunnen worden gekort) over 15 jaar gemeten gemiddeld hoger zijn.

Het verder uitgewerkte onderzoek en de scenarioberekeningen hebben de voorkeur van het bestuur om de pensioenverplichtingen over te dragen aan een eigen Aon-collectiviteitkring bij een APF bevestigd. Dit is vastgesteld in de bestuursvergadering van 24 september 2021. Hierna is het onderzoek naar de twee APF-en op de shortlist geïntensiveerd.

Op 30 september 2021 hebben deze twee APF-en zich gepresenteerd aan het bestuur en delegaties van het verantwoordingsorgaan en ondernemingsraad.

Het onderzoek is uitgevoerd in goed overleg met de werkgever, de ondernemingsraad en het verantwoordingsorgaan. Daarbij worden de hiervoor genoemde partijen ondersteund door eigen pensioenadviseurs. Eind 2021 heeft de visitatiecommissie een tussentijdse visitatie uitgevoerd, gericht op het toekomsttraject.Het verder traject in 2022 is beschreven onder “Vooruitblik 2022 en ondertekening”.

Aon Groep Nederland

Aon Groep Nederland is een OPF met eind Q1 2022 een belegd vermogen van € 849 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2021 569 actieve bijdragers en 1.122 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2022 een rendement van -7%.

Eind Q1 2022 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 131.2% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 115.1% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is AEGON AM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door RiskCo.

Source: Aon Groep Nederland
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer