Besluit collectieve waardeoverdracht naar PMT en a.s.r. en liquidatie Pensioenfonds MN

23 augustus 2022

Pensioenfonds Mn Services publiceert op haar website:

Besluit collectieve waardeoverdracht naar PMT en a.s.r. en liquidatie Pensioenfonds MN

“Tijdens de Algemene Vergadering op 21 juni 2022 heeft het bestuur van Pensioenfonds MN u geïnformeerd over het voornemen van een collectieve waardeoverdracht naar PMT en de liquidatie van Pensioenfonds MN. Inmiddels is er meer duidelijk over het invaliditeitspensioen.

Principe besluit

Het bestuur heeft op 18 augustus 2022 een principe besluit genomen tot een collectieve waardeoverdracht van de pensioenen uit de hoofdregeling naar PMT en de ingegane invaliditeitspensioenen naar a.s.r. Ook heeft het bestuur een principe besluit genomen tot liquidatie van Pensioenfonds MN.

De volgende stap

Het bestuur heeft inmiddels het Verantwoordingsorgaan om advies gevraagd. De Raad van Toezicht is om goedkeuring gevraagd. Wanneer dit traject positief is afgerond, kan het bestuur een besluit onder opschortende voorwaarden nemen. Daarna wordt in de communicatie achter Pensioenfonds MN ‘in liquidatie’ vermeld. Hierdoor is het voor iedereen duidelijk dat het fonds over enige tijd ophoudt te bestaan.

De Nederlandsche Bank

Zodra het Verantwoordingsorgaan advies heeft uitgebracht en de Raad van Toezicht het besluit heeft goedgekeurd, zal de collectieve waardeoverdracht naar PMT en a.s.r. bij De Nederlandsche Bank (DNB) worden aangemeld. Wanneer het exact zo ver is – waarschijnlijk begin september – informeren wij u via de website www.pensioenfondsmn.nl. Het besluit is pas definitief als Pensioenfonds MN het bericht van DNB ontvangt dat er geen bezwaar is tegen een collectieve waardeoverdracht naar PMT en a.s.r. DNB hanteert hiervoor een termijn van drie maanden. Zodra DNB aangeeft geen bezwaar te hebben tegen de collectieve waardeoverdrachten informeren wij u.”

Metaal en Techniek

Metaal en Techniek is een BPFv met eind Q1 2022 een belegd vermogen van € 92.922 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2021 423.945 actieve bijdragers en 240.866 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2022 een rendement van -9%.

Eind Q1 2022 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 103.0% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 119.7% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is MN en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door MN.

Mn Services

Mn Services is een OPF met eind Q1 2022 een belegd vermogen van € 517 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2021 905 actieve bijdragers en 303 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2022 een rendement van -9%.

Eind Q1 2022 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 100.1% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 117.5% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is MN en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door MN.

Source: Pensioenfonds MN
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer