ABN AMRO Bank: Tijdlijn en uitdagingen van het nieuwe pensioenstelsel

1 februari 2021

ABN AMRO Bank publiceert: “Het was niet te missen de afgelopen jaren: nieuws over het nieuwe pensioenstelsel. Wat weten we al? Welke uitdagingen zijn er voor ons pensioenfonds? En hoe blijf je op de hoogte?

Deze vragen en meer komen aan bod in dit gezamenlijke interview met Neoletta Poelgeest en Rick de Rijk. Neoletta en Rick zijn beiden uitvoerende bestuurder van ons fonds. Daarnaast is Neoletta hoofd Communicatie & Beleid en is Rick hoofd Pensioenbeheer.

Hoeveel weten we al van het nieuwe pensioenstelsel?

We weten steeds wat meer. Na de hoofdlijnennota van juni 2020 is eind december 2020 het concept voor de wetswijziging gepubliceerd. De afgelopen periode is er een consultatieronde geweest. Dat houdt in dat mensen en organisaties kunnen reageren op de conceptteksten en de toelichting die daarbij door de wetgever is gegeven. Van die mogelijkheid om te reageren is veel gebruik gemaakt. In de komende periode moeten alle reacties behandeld worden en kan dit nog leiden tot aanpassing van de conceptwetgeving. Na de zomer van 2021 moeten de stukken worden aangeboden aan de Tweede Kamer voor behandeling.

Wat is de tijdlijn?

Als alles loopt volgens planning zou de nieuwe wetgeving per 1 januari 2022 van kracht zijn. Vervolgens moeten ABN AMRO Bank en de vakbonden onder andere een besluit nemen over de pensioenregeling. Ons pensioenfonds moet beoordelen of de set van afspraken evenwichtig is voor alle deelnemers en gepensioneerden en moet ook vaststellen of de afspraken uitvoerbaar zijn. Daarbij is ook het oordeel van het Verantwoordingsorgaan van groot belang. De Nederlandsche Bank (DNB) toetst als extern toezichthouder de afspraken. Pas als DNB akkoord is, kan gestart worden met de uiteindelijke aanpassingen van de regeling, het systeem én kan de overgang in gang worden gezet. Zoals het er nu naar uitziet, moet dat voor 1 januari 2026 allemaal geregeld zijn. Dat lijkt nog ver weg, maar die tijd is hard nodig. Om analyses te maken, beslissingen te nemen, af te stemmen en te overleggen en ook het nieuwe systeem op te zetten en de overgang te regelen.

Wat zijn de grootste uitdagingen van het nieuwe pensioenstelsel voor het pensioenfonds?

Het is een groot project. De uitdagingen hangen nauw samen met de uiteindelijke keuzes die worden gemaakt en de inrichting daarvan. Voor de komende periode ligt het speerpunt vooral op het maken van analyses. Er is straks een keuze tussen twee soorten pensioencontracten. De vragen en uitdagingen zijn onder andere: Wat is mogelijk in de twee verschillende contracten? Hoe pakken de verschillende elementen in die contracten uit? Wat betekent dit voor (oud) deelnemers en gepensioneerden? Hoe pakt dit uit voor verschillende leeftijdsgroepen?

Ons pensioenfonds staat er financieel goed voor. Maakt dat uit voor het nieuwe pensioenstelsel en zo ja, hoe dan?

Het maakt het zeker makkelijker want we hoeven geen tekorten te verdelen. Maar we moeten natuurlijk nog steeds eerlijk verdelen en dat uit kunnen leggen.”

ABN AMRO Bank

ABN AMRO Bank is een OPF met eind Q4 2020 een belegd vermogen van € 34.729 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 17.335 actieve bijdragers en 27.227 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2020 een rendement van 3%.

Eind Q4 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 126.8% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 120.0% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door non external.

Source: ABN AMRO Bank
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer