Wolters Kluwer | Verkiezing bestuurslid namens de werknemers voor het pensioenfonds

21 april 2023

Kandidaat voorgedragen door het bestuur is de heer C.E. (Chris) Gijsbers

Tegenkandidaten mogelijk

Per 1 juli 2023 stopt de heer R.A. (Ronald) Alsen als bestuurslid B (bestuurslid namens de werknemers) van het bestuur van de Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland.

Voordracht

Het bestuur stelt voor om Chris Gijsbers (64 jaar) per 1 juli 2023 aan te wijzen als bestuurslid B. Chris is sinds 1985 werkzaam bij Wolters Kluwer in Nederland, op dit moment in de functie van Manager Content Management & Publishing bij Wolters Kluwer Legal & Regulatory. Hij voldoet aan de vigerende profielschets.

Tegenkandidaten mogelijk

Overeenkomstig artikel 7 lid 2 van de statuten kunnen deelnemers andere kandidaten bij het bestuur voordragen, mits de voordracht per kandidaat is ondertekend door tenminste vijftien (15) deelnemers en mits de voordracht bij het bestuur is ingediend uiterlijk 23 juni 2023. Hierna toetst de RvT of de kandidaat voldoet aan de vereisten uit de profielschets. Indien er tegenkandidaten komen zal de verkiezing van het bestuurslid dan plaatsvinden in een extra vergadering van het verantwoordingsorgaan op 30 juni 2023. Zijn er geen tegenkandidaten dan is Chris automatisch gekozen voor een periode van 4 jaar als bestuurslid B (namens de werknemers).

Belangrijk vereiste: voldoet kandidaat aan de profielschets?

Een belangrijk vereiste is dat voldaan wordt aan de eerdergenoemde profielschets. In deze profielschets zijn de noodzakelijk geachte bestuursvaardigheden, competenties en kennis opgenomen. Het bestuur toetst of een kandidaat aan de profielschets voldoet. Pas nadat de kandidaat geschikt is bevonden, kan deze aan de hier geschetste verkiezingsprocedure meedoen. Een kandidaat die niet voldoet aan de profielschets kan geen bestuurslid worden.

Mits positief oordeel De Nederlandsche Bank

De uiteindelijke aanwijzing van een bestuurslid geschiedt steeds onder de opschortende voorwaarde van een positief oordeel over de deskundigheid en geschiktheid van betrokkene van De Nederlandsche Bank als bedoeld in de Pensioenwet.

Wolters Kluwer Nederland

Wolters Kluwer Nederland is een OPF met eind Q4 2022 een belegd vermogen van € 1.025 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2021 762 actieve bijdragers en 2.881 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2022 een rendement van 0%.

Eind Q4 2022 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 129.4% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 118.0% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is BlackRock en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door non external.

Source: Wolters Kluwer
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer